Algemene verkoopvoorwaarden

Definities

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV”) worden aangeboden door France Macaron SAS, met kapitaal van € 120.000, onderneming geregistreerd in het handelsregister van Bourg en Bresse onder nummer 81272193400022, met hoofdkantoor te 409 rue du chêne ZA la Bare, 01480 Chaleins (hierna “France Macaron”).

Termen en betekenis:

 • “Site” : de site http//www.francemacaron.com en de pagina’s die daarvan deel uitmaken.
 • “Producten” of “Diensten” : het geheel aan producten (materiaal) en diensten (prestaties) die gekocht kunnen worden en waarvoor inschrijving via de Site mogelijk is.
 • “Verkoper” : France Macaron, rechtspersoon of natuurlijke persoon die zijn Producten of diensten aanbiedt op de Site.
 • “Klant” : de particuliere of professionele internetgebruiker die (een) Product(en) of Dienst(en) aankoopt op de Site.
 • “Consument”, conform de definitie van het preliminaire artikel van de Franse Consumentenwet: “ elke natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit “.

De internetgebruiker die de Site bezoekt en geïnteresseerd is in de Producten en Diensten die door de Verkoper worden aangeboden, wordt verzocht deze AVV aandachtig te lezen, te printen en/of te bewaren op een duurzaam support voordat hij overgaat tot bestellen op de Site.

De Klant erkent kennis te hebben genomen van de AVV en accepteert deze volledig en zonder voorbehoud.

Artikel 1 – Toepassing van de AVV en het onderwerp van de Site

De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk moment de AVV te wijzigen door een nieuwe versie ervan te publiceren op de Site. De AVV die van toepassing zijn op de Klant, zijn de AVV die gelden op de dag van de bestelling op de Site.

De wettelijke informatie over de hoster en uitgever van de Site, het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden van de Site worden verstrekt in algemene gebruiksvoorwaarden, de wettelijke bepalingen en het gegevenscharter van deze Site.

Deze Site biedt de online verkoop van Makarons aan.

De Site is vrij toegankelijk en gratis voor de Klant. De aankoop van een Product of een Dienst veronderstelt volledige acceptatie door de Klant van deze AVV waarmee de Klant tevens erkent dat hij hiervan volledig kennis heeft genomen. De Klant kan zijn acceptatie kenbaar maken door het aanvinken van het vakje dat hoort bij de acceptatieformule van deze AVV, bijvoorbeeld “ Ik verklaar dat ik de volledige algemene voorwaarden van de Site heb gelezen en deze accepteer “. Het aanvinken van dit vakje heeft dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening van de Klant.

De acceptatie van deze AVV veronderstelt dat Klanten hiertoe juridisch bekwaam zijn. Als de Klant minderjarig is of juridisch niet bekwaam is, verklaart hij de toestemming te hebben van een voogd, een curator of wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de Verkoper en ziet af van betwisting daarvan in geval van een geschil, behalve indien hij bewijs van het tegendeel levert.

Artikel 2 – Aanmaken van een klant account

Het aanmaken van een “Klant account” is een onmisbare voorwaarde voor elke bestelling van de Klant op de Site. Om dit te doen wordt de Klant gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zoals zijn naam en voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Dit is geen uitputtende opsomming. De Klant verplicht zich tot het verstrekken van juiste gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn gegevens. Hij moet de verkoper dus zo snel mogelijk informeren in geval van wijzigingen. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de exactheid, juistheid en pertinentie van de verstrekte gegevens.

De Klant die is ingeschreven kan de Site bezoeken door in te loggen met zijn inloggegevens (e-mailadres zoals vermeld bij inschrijving en wachtwoord) of eventueel via systemen zoals inloggen via sociale netwerken. De Klant is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van zijn wachtwoord. De klant wordt aangeraden complexe wachtwoorden te gebruiken. Als de Klant zijn wachtwoord kwijt is, kan hij een nieuw wachtwoord genereren. Dit wachtwoord is de garantie van vertrouwelijkheid van de informatie in zijn rubriek “mijn account” en de Klant mag het wachtwoord dus niet aan derden communiceren. Als de Klant dit nalaat, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegde toegang tot de account van de Klant.

Via de Klant account kan de Klant al zijn bestellingen op de Site bekijken. Als de gegevens in de Klant account verdwijnen ten gevolge van een technische storing of een geval van overmacht, kan de Verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar uitsluitend een informatief karakter. De pagina’s betreffende de Klant account kunnen door de Klant die houder is van de account worden afgedrukt, maar vormen geen bewijs. Deze informatie heeft een uitsluitend informatief karakter en is bestemd voor het efficiënte beheer van de bestellingen en bijdragen van de Klant.

Elke Klant is vrij om zijn account op de Site te sluiten. Hiertoe kan hij een e-mail aan de Verkoper sturen waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. In dat geval gaan zijn gegevens verloren.

De Verkoper behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van Klanten die in strijd handelen met deze AVV (met name en zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, als de Klant opzettelijk verkeerde informatie heeft verstrekt bij inschrijving en het opstellen van zijn personal space) of in geval van een account die langer dan een jaar inactief is. Deze verwijdering wordt niet beschouwd als schadelijk voor de Klant die op grond hiervan geen aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Deze uitsluiting verhindert het de Verkoper niet de Klant juridisch te vervolgen indien de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 3 – Inschrijvingsmodaliteit van de bestellingen en beschrijving van het aankoopproces

De Producten en Diensten die worden aangeboden zijn de producten en diensten in de catalogus op de Site. Deze Producten en Diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Elk Product is voorzien van en beschrijving die is opgesteld door de Verkoper op basis van de beschrijving van de leverancier.

De foto’s van de Producten in de catalogus zijn een betrouwbare weergave van de Producten en Diensten die worden aangeboden, maar scheppen geen contactuele verplichting aangezien ze geen gegarandeerd identieke weergave zijn van de fysieke Producten.

Hierna wordt onder “Winkelwagentje” het immateriële object verstaan waarin het geheel aan Producten en Diensten wordt gegroepeerd dat door de Klant op de Site is gekozen ten behoeve van aankoop door te klikken op deze elementen. Om te bestellen, klikt de Klant op het of de Product(en) die hij wil bestellen en voegt ze toe aan zijn “Winkelwagentje” waarvan hij de inhoud op elk moment kan veranderen.

Als de Klant alle Producten heeft gekozen en toegevoegd aan zijn winkelwagentje, kan hij zijn bestelling valideren en naar zijn winkelwagentje gaan via de daarvoor bestemde knop. Hij wordt dan doorgeleid naar een samenvattende pagina waarop het aantal en de kenmerken van de bestelde Producten en de eenheidsprijs worden vermeld.

Als hij zijn bestelling wil valideren, moet de Klant het vakje voor acceptatie van deze AVV aanvinken en op de valideringsknop klikken. De Klant wordt dan doorgeleid naar een pagina waarop hij de velden van he bestelformulier moet invullen. Hij moet dan een aantal persoonsgegevens invullen die nodig zijn om de bestelling correct uit te voeren.

Alle bestellingen die op de Site worden geplaatst, moeten correct zijn ingevuld en de gevraagde informatie bevatten. De Klant kan de bestelling veranderen, corrigeren, aanvullen of annuleren totdat hij de bestelling valideert.

Zodra de Klant het formulier heeft ingevuld, wordt hij verzocht de betaling uit te voeren met de betaalmiddelen die vermeld worden in de sectie van de AVV betreffende betalingen. Even later ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de betaling waarin de inhoud van de bestelling en de prijs worden vermeld.

De verkochte Producten blijven eigendom van de Verkoper tot de prijs volledig is betaald conform deze bepaling inzake eigendomsvoorbehoud.

Artikel 4 – Prijs en betalingsmodaliteiten

Tenzij anderszins vermeld, zijn de prijzen in de catalogus de prijzen in euro inclusief alle belastingen, rekening houdend met de btw die van toepassing is op de dag van bestelling en met uitzondering van eventuele kosten voor verwerking en verzending.

France Macaron behoudt zich het recht voor op elk moment de prijzen te wijzigen en indien van toepassing alle wijzigingen in het btw-tarief dat van toepassing is op de prijs van de Producten en diensten die op de Site worden aangeboden, door te berekenen. De prijs die wordt vermeld in de catalogus op de dag van bestelling is de enige prijs die van toepassing is op de Klant.

De Klant kan een bestelling plaatsen op deze Site en per bankkaart betalen. Betaling met bankkaart vindt plaats via beveiligde transacties die worden verzorgd door een online betalingsplatform dienstverlener.

Deze Site heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de Klant. De betaling vindt rechtstreeks plaats tussen de bank of de betalingsdienstverlener die de betaling van de Klant ontvangt. In geval van betaling met cheque of bankoverschrijving, vangen de termijnen zoals gedefinieerd in het artikel “Levering” van deze AVV pas aan vanaf de feitelijke ontvangstdatum van de betaling door de Verkoper die daarvan met alle middelen het bewijs kan leveren. De beschikbaarheid van de Producten wordt vermeld op de Site in het beschrijvende fiche van elk Product.

France Macaron archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbaar en duurzaam support dat daarvan een identieke kopie is. De geautomatiseerde registers worden door de partijen beschouwd als bewijs van de communicaties, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 5 – Levering

De verzendkosten worden voorafgaand aan de betaling aan de Klant meegedeeld. De Site heeft geen geografische leveringsbeperking, de bestellingen kunnen wereldwijd worden verzonden.

In geval van levering van een Product buiten de Europese Unie en in Overzeese gebiedsdelen, verklaart de Klant de importeur te zijn van het Product en accepteert in een dergelijk geval dat de Verkoper materieel niet in staat is hem exacte informatie te verschaffen over het totaalbedrag van de kosten in verband met douaneheffingen en -formaliteiten of importheffingen die van toepassing zijn in het land waarin de Producten geleverd moeten worden.

Tenzij anders vermeld op de Site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten, verplicht de Verkoper zich ertoe in alle gevallen de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na afsluiting van het contract met de Klant Consument.

De Klant kan een levering weigeren als hij een leveringsanomalie constateert (schade, ontbrekend Product in vergelijking met de bestelbon, beschadigde verpakking, kapot Product…); alle anomalieën moeten door de Klant met de hand op de bestelbon worden geschreven die de Klant ondertekent. Om zijn weigeringsrecht uit te oefenen, moet de Klant het of de beschadigde pakket openen in aanwezigheid van de transporteur en de goederen teruggeven aan de transporteur. Indien niet wordt voldaan aan deze voorschriften heeft de Klant geen recht om te weigeren en is de Verkoper niet verplicht gunstig gevolg te geven aan het weigeringsverzoek van de Klant.

Als de Klant het pakket per post of via een andere koeriersdienstverlener terug stuurt naar de Verkoper, neemt de Verkoper na ontvangst van het retourpakket contact op met de Klant om na te gaan welk vervolg de Klant wil geven aan zijn bestelling. Als de Klant een pakket per vergissing heeft geweigerd, kan hij om een nieuwe levering verzoeken waarvoor hij vooraf de verzendkosten moet betalen. De verzendkosten moeten ook worden betaald voor bestellingen waarvoor de verzendkosten gratis waren bij bestelling.

In geval van verkeerde levering of ruilen (indien het herroepingsrecht van toepassing is, dat wil zeggen als de Klant een Consument is en het afgesloten contract voor de aankoop van een Product of dienst herroeping toestaat volgens artikel L.221-18 en volgende van de Consumentenwet), moeten alle producten die geruild of terugbetaald moeten worden, volledig en in perfecte staat worden teruggestuurd naar de Verkoper. Defecten die een gevolg zijn van onhandigheid of verkeerd handelen van de Klant, kunnen niet aan de Verkoper worden verweten.

Elke vertraging in levering ten opzichte van de datum of de termijn die aan de Klant Consument is meegedeeld bij bestelling, of indien geen datum of termijn is vermeld bij bestelling, elke levering die later plaatsvindt dan dertig (30) dagen na afsluiting van het contract, geeft de Klant Consument het recht de verkoop te ontbinden middels een aangetekend schriftelijk verzoek met ontvangstbewijs, indien de Verkoper niet levert nadat hij hiertoe een verzoek heeft ontvangen. De Klant Consument ontvangt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract is ontbonden terugbetaling van het totaal overgemaakte bedrag. Deze bepaling is niet van toepassing als de vertraging in levering het gevolg is van overmacht.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en herroepingsformulier

Conform artikel L.221-18 van de Consumentenwet en indien het herroepingsrecht van toepassing is, heeft de Klant Consument het recht om binnen veertien (14) werkdagen vanaf de datum van ontvangt van het bestelde Product of afsluiting van het contract betreffende uitvoering van diensten, zijn bestelling te herroepen. Hij moet alle Producten waarover hij niet tevreden is, terugsturen en verzoeken om ruiling of terugbetaling zonder vergoeding, met uitzondering van de retourkosten, binnen veertien dagen vanaf ontvangst door France Macaron van het terugbetalingsverzoek.

Het Product moet in perfecte staat worden teruggestuurd. In voorkomende gevallen moeten alle accessoires eveneens worden teruggestuurd. De Klant Consument vindt hieronder een standaard herroepingsformulier voor een bestelling op de Site die hij naar France Macaron kan sturen. De Klant draagt de kosten voor retourzending van het Product in geval van herroeping, evenals de kosten van retourzending van het Product als dit vanwege de aard ervan niet per post kan worden teruggestuurd.

Indien niet aan de bovenstaande verplichtingen wordt voldaan, verliest de Klant zijn herroepingsrecht en wordt het Product op zijn kosten aan hem retour gestuurd.

We raden de Klant aan de retourzending uit te voeren via een dienst met tracking voorzieningen. Indien dit niet gebeurt en het retour gestuurde pakket niet bij de Verkoper aankomt, kan geen lokalisatie onderzoek worden gedaan betreffende het pakket.

Terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt, behalve indien de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met gebruik van een ander betaalmiddel door de Verkoper en indien de terugbetaling geen kosten inhoudt voor de Klant.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot ontvangst van het Product of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij het Product heeft verzonden, als dit niet eerder is aangetoond.

In geval de waarde van de Producten is gedaald ten gevolge van handelingen die niet nodig waren voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en het goed functioneren van het of de Product(en), is de Klant daarvoor aansprakelijk.

Conform artikel L221-5 van de Consumentenwet (wet “Hamon”) van juni 2014, wordt aan de Klant een standaard herroepingsformulier ter beschikking gesteld voor bestellingen op de Site:

Herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u uw contract wilt herroepen.)

Ter attentie van France Macaron SAS, 409 rue du chêne ZA la Bare, 01480, Chaleins

Ik/Wij (*) informeer/informeren (*) u hiermee over mijn/onze (*) herroeping van het contract betreffende de verkoop van product (*)/dienstverlening (*) zoals hierna vermeld:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam van de Klant(en):

Adres van de Klant(en):

Handtekening van de Klant(en) (alleen in geval van presentatie van dit formulier in papieren versie):

Datum:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 7 – Productgarantie

Over te nemen wettelijke bepalingen

Betreffende de wettelijke conformiteitsgarantie beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het artikel; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het artikel onder voorbehoud van de voorwaarden inzake kosten zoals voorzien in artikel L.217-9 van de Consumentenwet; In geval van tweedehands goederen hoeft de koper geen bewijs te leveren van het conformiteitsgebrek gedurende zes maanden na levering van het artikel, deze termijn is vanaf 18 maart 2016 verlengd tot 24 maanden.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht een eventueel overeengekomen commerciële garantie.

De Consument kan een beroep doen op de garantie voor verborgen gebreken van verkochte artikelen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de verkoper heeft bepaald dat hij geen enkele garantie hoeft te verstrekken; in geval van een beroep op deze garantie, kan de koper kiezen tussen het ontbinden van de verkoop of een korting op de verkoopprijs conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek. Hij heeft een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Het uitstellen, opschorten of onderbreken van de verjaring kan niet tot gevolg hebben dat de verjaringstermijn langer duurt dan twintig jaar vanaf de datum van het ontstaan van het recht conform artikel 2232 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor alle artikelen die gekocht zijn op deze site gelden de volgende wettelijke garanties zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek;

Wettelijke conformiteitsgarantie

Volgens de artikelen L.217-4 en volgende van de Consumentenwet is de Verkoper verplicht tot levering van een artikel conform het contract dat is afgesloten met de Klant Consument en is hij verantwoordelijk voor conformiteitsdefecten die bestaan bij levering van het Product. Er kan een beroep worden gedaan op de conformiteitsgarantie als er sprake is van een defect op de dag van in bezitname van het Product. Indien het defect optreedt in de 24 maanden die volgen op die datum (of binnen 6 maanden als de bestelling werd geplaatst vóór 18 maart 2016 of als het om een tweedehands product gaat), wordt aangenomen dat aan deze voorwaarde is voldaan. Conform artikel L.217-7 van de Consumentenwet: “ kan de verkoper deze aanname aanvechten indien deze niet compatibel is met de aard [Produit] of het conformiteitsdefect waarop een beroep wordt gedaan “.

Na deze termijn van 24 maanden (of 6 maanden als de bestelling werd geplaatst voor 18 maart 2016 of als het om een tweedehands product gaat) moet de Klant bewijzen dat het defect reeds betond op het moment dat hij bezit nam van het Product.

Conform artikel L.217-9 van de Consumentenwet: “ in geval van een conformiteitsdefect heeft de koper de keuze tussen reparatie of vervanging van het artikel. De verkoper kan echter afwijken van de keuze van de koper als deze keuze onevenredige kosten met zich meebrengt ten opzichte van de andere mogelijkheid, rekening houdend met de waarde van het artikel of de omvang van het defect. Behalve indien dit onmogelijk is, zal hij in een dergelijk geval handelen volgens de mogelijkheid die niet door de koper is gekozen “.

Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Volgens de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek kan de Klant een beroep doen op de garantie voor verborgen gebreken als de geconstateerde gebreken niet bij aankoop zichtbaar waren, al bestonden voor de aankoop (en dus niet het gevolg zijn van normale slijtage van het Product bijvoorbeeld) en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet het Product ongeschikt maken voor het bedoelde gebruik of dit gebruik zodanig beperken dat de koper het Product niet zou hebben gekocht of niet tegen de betaalde prijs zou hebben gekocht als hij van het gebrek op de hoogte was geweest).

Klachten en ruil- of terugbetalingsverzoeken voor een niet-conform Product moeten per brief of e-mal worden gericht aan de adressen zoals vermeld in de wettelijke bepalingen.

In geval van niet-conformiteit van een geleverd Product kan dit naar de Verkoper worden teruggestuurd die een vervangend product zal verzenden. Indien geen vervangend Product beschikbaar is (Product wordt niet meer gemaakt, niet op voorraad, etc.) wordt het bedrag van de bestelling per cheque of bankoverschrijving aan de Klant terugbetaald. De kosten van ruilen of terugbetaling (met name de kosten van het retour sturen van het Product) komen ten laste van de Verkoper.

Artikel 8 – Klantendienst

De Klantendienst van deze Site is bereikbaar via e-mail op het adres francemacaron@free.fr of per post op het adres zoals vermeld in de wettelijke bepalingen.

France Macaron stelt Klanten een hotline of telefonische hulpdienst ter beschikking voor het beantwoorden van vragen. De telefonische hulpdienst is bereikbaar via 0478318189 (normaal tarief).

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

De Verkoper France Macaron is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van een contract ten gevolge van overmacht. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de gekochte Producten op grond van dit document, noch voor exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten die daaruit voort kunnen vloeien.

De keuze en de aankoop van een Product of Dienst zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om Producten te gebruiken, met name vanwege niet compatibiliteit van het materiaal, is geen grond voor vergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van de Verkoper, behalve als er sprake is van een verborgen gebrek, niet-conformiteit, een defect of uitoefening van een herroepingsrecht indien van toepassing, dat wil zeggen indien de Klant geen Klant Consument is en het contract voor de aankoop van het Product of de Dienst herroeping toestaat volgens artikel L 221-18 en volgende van de Consumentenwet.

De Klant verklaart uitdrukkelijk de Site op eigen risico en verantwoordelijkheid te gebruiken. De Site verstrekt de Klant uitsluitend informatieve gegevens met eventuele imperfecties, fouten, omissies, onnauwkeurigheden en andere ambivalente gegevens. France Macaron kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

 • directe of indirecte schade, met name inzake winstderving, verlies van verkoop, verlies van klanten of gegevens die onder andere voort kunnen vloeien uit het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken;
 • het disfunctioneren, de onmogelijkheid om zich toegang te verschaffen, verkeerd gebruik, verkeerde configuratie van de computer van de Klant of het gebruik door de Klant van een minder gangbare browser;
 • de inhoud van reclame en andere externe links of bronnen die voor Klanten toegankelijk zijn op de Site.

Foto’s of afbeeldingen van Producten die op de Site worden weergegeven, hebben geen contractueel karakter en de Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de kenmerken van de Producten en de afbeeldingen op de Site indien deze laatste onjuist of onvolledig zijn.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van deze Site zijn eigendom van de Verkoper of derde-gevolmachtigden of worden door de Verkoper gebruikt met toestemming van de eigenaren.

Het reproduceren, representeren, aanpassen van logo’s, tekstuele inhoud, afbeeldingen en video’s (geen uitputtende opsomming) is strikt verboden en wordt gelijk gesteld met namaak.

De Verkoper kan de account van Klanten die zich schuldig maken aan namaak zonder voorafgaande kennisgeving of recht op vergoeding verwijderen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de Verkoper of zijn gevolmachtigde om de Klant gerechtelijke te vervolgen.

Deze Site gebruikt elementen (afbeeldingen, foto’s, inhoud) waarvan de credits eigendom zijn van: .

De merken en logo’s die worden weergegeven op de Site kunnen gedeponeerde merken en logo’s van France Macaron of een van haar partners zijn. Iedereen die deze merken en logo’s representeert, reproduceert, invoegt, verspreidt of opnieuw verspreidt kan vervolgd worden en sancties opgelegd krijgen zoals voorzien in de artikelen L.713-2 en volgende van de Wet intellectueel eigendom.

Artikel 11 – Scheidbaarheid van de bepalingen

Indien een bepaling van de AVV onwettig, ongeldig of anderszins niet-uitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling afgescheiden van de AVV. Dit heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Deze AVV vervangen alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De AVV mogen niet door de Klant worden overgedragen of in sublicentie worden gegeven.

In gerechtelijke of administratieve procedures in verband met deze AVV kan een geprinte versie worden opgevraagd van de AVV en alle kennisgevingen die in elektronisch formaat zijn afgegeven. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze AVV in het Frans moet worden opgesteld.

Artikel 12 – Heersend recht en bemiddeling

Deze AVV worden beheerst door en zijn onderworpen aan Frans recht.

Niettegenstaande bepalingen van openbare orde, worden alle geschillen die zich voordoen in het kader van de uitvoering van deze AVV ter beoordeling voorgelegd aan de Uitgever van de Site ten behoeve van minnelijke schikking voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het aanspannen van gerechtelijke procedures niet opschorten. Niettegenstaande andersluidende bepalingen van openbare orde, moet elke gerechtelijke procedure met betrekking tot de uitvoering van deze AVV voorgelegd worden aan de bevoegde jurisdictie in de woonplaats van de gedaagde.

Consumenten bemiddeling

Volgens artikel L.512-1 van de Consumentenwet wordt erop gewezen dat “ Elke consument het recht heeft gratis een beroep te doen op een consumenten bemiddelaar om een minnelijke oplossing te vinden voor een geschil tussen hem en een professional. Hiertoe garandeert de professional dat de consument toegang heeft tot een consumenten bemiddelingsvoorziening “.

France Macaron biedt zijn Klanten betreffende geschillen die niet minnelijk opgelost kunnen worden, de mogelijkheid een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld:

 • Bemiddelaar van het erkende bemiddelingsbureau Médicys
 • contact@medicys.fr
 • http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/

Wij wijzen erop dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen buiten een gerechtelijke procedure.

Alle rechten voorbehouden – 8 maart 2018