Wettelijke bepalingen

Wettelijke informatie

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de numerieke economie worden de gebruikers van de site www.francemacaron.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de realisatie en follow-up van de site:

Eigenaar : Olivier Malingréau – 81272193400022 – France Macaron ZA la Bare, 409 rue du chêne – 01480 Chaleins
Ontwerper : Alveoo
Publicatie verantwoordelijke : Olivier Malingréau – francemacaron@orange.fr
De publicatie verantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster : Alveoo – contact@alveoo.fr
Host : OVH – 77 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon
Credits: Alveoo agence web

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.francemacaron.com houdt volledige en onvoorwaardelijke acceptatie in van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden en daarom worden gebruikers van de site www.francemacaron.com verzocht de voorwaarden geregeld te raadplegen.

Deze site is in principe op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Olivier Malingréau kan echter op elke moment besluiten tot onderbreking vanwege technische onderhoudswerkzaamheden en zal proberen de gebruikers vooraf te informeren over de datum en het tijdstip van dergelijke werkzaamheden.

De site www.francemacaron.com wordt geregeld bijgewerkt door Olivier Malingréau. De wettelijke bepalingen kunnen eveneens op elk moment worden gewijzigd en zijn in de meest recente versie van toepassing op de gebruiker die verzocht wordt deze geregeld te raadplegen.

3. Beschrijving van de verstrekte diensten.

De site www.francemacaron.com heeft het verstrekken van informatie over het geheel aan activiteiten van het bedrijf tot doel.

Olivier Malingréau zal proberen op de site www.francemacaron.com zo nauwkeurige mogelijke informatie te verstrekken. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en gebreken in de update door zijn toedoen of het toedoen van derden-partners van wie hij deze informatie ontvangt.

Alle informatie op de site www.francemacaron.com wordt informatief verstrekt en kan aan verandering onderhevig zijn. De informatie die vermeld wordt op de site www.francemacaron.com is niet uitputtend. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die plaatsvinden nadat deze online beschikbaar is gesteld.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site gebruikt JavaScript technologie.

De internetsite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verplicht de gebruiker van de site zich ertoe de site alleen te bezoeken met recent materiaal, dat geen virussen bevat en via een recente geüpdatet browser

5. Intellectueel eigendom en namaak.

Olivier Malingréau is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft gebruikersrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo, iconen, geluid en programma’s.

Alle reproducties, representaties, wijzigingen, publicaties en aanpassingen van alle of een deel van de elementen op de site via ongeacht welk middel of procedé is verboden tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van: Olivier Malingréau.

Elke niet geautoriseerde exploitatie van de site of een van de elementen daarvan wordt beschouwd als namaak en vervolgd conform de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Wet Intellectueel eigendom.

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Olivier Malingréau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die veroorzaakt wordt door het materiaal van de gebruiker bij zijn gebruik van de site www.francemacaron.com en die voortvloeit uit het gebruik van materiaal dat niet voldoet aan de onder punt 4 vermelde specificaties of het optreden van een bug of vanwege incompatibiliteit.

Olivier Malingréau kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (bijvoorbeeld het verlies van een zakelijk belang of commerciële kansen) ten gevolge van het gebruik van de site www.francemacaron.com.

Er worden interactieve rubrieken (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactrubriek) beschikbaar gesteld aan de gebruikers. Olivier Malingréau behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud die in dergelijke rubrieken is geplaatst te verwijderen als deze strijdig is met in Frankrijk toepasselijke wetgeving, en meer in het bijzonder met de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens. In voorkomende gevallen behoudt Olivier Malingréau zich tevens de mogelijkheid voor om de gebruiker burgerrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in gevallen van berichten met een racistisch, beledigend, smadelijk of pornografisch karakter, ongeacht het gebruikte support (test, foto,..).

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site www.francemacaron.comkunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL, de links van de intermediair die de gebruiker naar de site www.francemacaron.comhebben geleid, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker.

Olivier Malingréau verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van de gebruiker ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden op de site www.francemacaron.com. De gebruiker verstrekt deze informatie willens en wetens aangezien hij deze gegevens zelf invoert. Wij wijzen de gebruiker van de site www.francemacaron.com op het eventueel verplichte karakter van het verstrekken van deze informatie.

Conform de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, correctie en bezwaar betreffende de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan dit recht uitoefenen door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van zijn identiteitsbewijs met handtekening van de houder en onder vermelding van het adres waarop hij antwoord wenst te ontvangen.

Er worden geen persoonsgegevens van de gebruiker van de site www.francemacaron.com gepubliceerd, uitgewisseld, doorgestuurd, overgedragen of verkocht op ongeacht welk support aan enige derde. Alleen in geval van overname van Olivier Malingréau en zijn rechten kan de betreffende informatie worden overgedragen aan de eventuele overnemer die op zijn beurt gehouden is aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens jegens de gebruiker van de site www.francemacaron.com.

De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat er geen persoonsgegevens worden verzameld. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter uitvoering van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies

De site www.francemacaron.com Bevat een aantal hyperlinks naar andere sites die zijn geïnstalleerd met toestemming van Olivier Malingréau. Olivier Malingréau is echter niet in staat de inhoud van deze site te controleren en is derhalve hiervoor niet aansprakelijk.

De navigatie op de site www.francemacaron.com kan leiden tot het installeren van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat over de navigatie van een computer op een site. De gegevens die worden verkregen, worden gebruikt om een later bezoek aan de site te faciliteren en om verschillende metingen inzake bezoek aan de site mogelijk te maken.

Door het weigeren van cookies kan toegang tot bepaalde diensten onmogelijk zijn. De gebruiker kan zijn computer op de volgende manier instellen om het installeren van cookies te weigeren:

Op Internet Explorer: tab tool (tandwiel pictogram rechtsboven)/ internet opties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestigen met OK.

Op Firefox: bovenaan in het browser venster op de Firefox knop klikken, ga naar de tab Opties. Klik op de tab Privacy.
Stel de Regels voor bewaring in op: gepersonaliseerde instellingen gebruiken voor de historiek. Deactiveren voor cookies.

Op Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu pictogram (tandwiel symbool). Kies Instellingen. Klik op Weergeven geavanceerde instellingen. In de rubriek “Privacy” klikken op Inhoudsinstellingen. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Op Chrome: klik rechtsboven in de browser op het menu pictogram (drie horizontale lijnen). Kies Instellingen. Klik op Weergeven geavanceerde instellingen. In de rubriek “Privacy” klikken op voorkeuren. In de rubriek “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Heersend recht en bevoegde jurisdictie.

Alle geschillen met betrekking tot de site www.francemacaron.com worden beheerst door Frans recht. Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. Belangrijkste toepasselijke wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de numerieke economie.

11. Terminologie.

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt en de boven vermelde site gebruikt.

Persoonsgegevens: “Informatie die in ongeacht welke vorm direct of indirect de natuurlijke personen identificeert waarop deze betrekking heeft” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).